Fiskemuseet Hölö Klova

Fiskemuséet Hönö Klova, ett levande museum

Fiskemuséet i Hönö Klova hamn är levande museum. I takt med att samlingarna utökas strömmar även besökarna till. När samlingarna växer så behöver man större lokaler, det senaste tillskottet är en avdelning med ett fungerande ubåtsperiskop! Otroligt häftigt!

Fiskemuseet Hönö Klova

Fiskemuseet Hönö Klova

Man känner igen museet på av att förskeppet till fiskebåten Normy/Gunnaren sticker ut från ena gaveln. Från båtens insida får man en bra överblick i hur det var att leva och bo i den trånga skansen på en fiskebåt för cirka 50 år sedan.

Fiskehistoria

Havet har alltid varit en del av vardagen för de människor som levt längs våra kuster. Det är bland annat deras livsvillkor som man kan få lära sig om på fiskemuseet. Bland den utrustning som kustborna använt finns det till exempel navigationsutrustning med ekolod och radar. Utrustningen är långt ifrån lika avancerad som dagens nippon pippon elektronik. Men gör dåtidens sjöfarare var de en livsnödvändighet.

På fiskemuséet Hönö Klova finns det massor med fiskebåtsmodeller, fiskeredskap, motorer, verktyg och annat som fiskarna använt i historisk tid. Här kan du hitta mängder med fotografier, filmer, böcker, tidskrifter och dagböcker.

Föreningen Kusttraditioner

Kusttraditioner, som är en förening, dokumenterar fiskets historia och utveckling, Hur såg båtarna ut?, Vem byggde dem och var. vilka fiskeredskap användes förr i tiden. Det är frågor som kusttraditioner försöker att besvara genom sitt idoga arbete med att dokumentera forna tiders havsfiskare. Föreningen bildades 1982 och har idag ca 500 medlemmar.

Krigshistoria

Museet innehåller även en del krigshistoria. Det är en utställning om u-båten HMS Ulven som förliste efter en minsprängning utanför Marstrand den 16 april 1943. Hela besättningen på 33 man omkom. Efter tre veckors sökande, den 5:e maj hittade vraket efter HMS Ulven. Troligtvis var det en tysk mina som orsakade förlisningen. HMS Ulven var en u-båt i drakenklassen och ingick i Göteborgseskadern tillsammans med HMS Gripen och HMS Draken. På museet finns även en samling från den tyska u-båten U843, som sänktes den 9 april 1945.

 

Sjöfartsmuseet i Göteborg

Sjöfartsmuseet historia

Sjöfartsmuseet grundades 1913 av Nautiska föreningen i Göteborg. Det framgångsrika insamlingsarbetet medförde att samlingarna växte mycket hastigt och inom några år nådde en storleksordning, som gjorde det praktisk omöjligt för Nautiska föreningen att sköta desamma.

År 1917 bildades Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum, till vilken samlingarna överlämnades. Från första stund blev byggandet av en särskild museibyggnad den nya föreningens viktigaste uppgift. Redan vid starten donerade skeppsredare Werner Lundqvist 100 000 kronor för detta ändamål och någon tid därefter ställde skeppsredare Dan Broström och hans familj 1 miljon kronor till förfogande. Göteborgs stad upplät mark och den 14 juli 1933 invigdes museibyggnaden officiellt av Hans Majestät Konung Gustaf V, vid vilket tillfälle byggnaden med alla tidigare insamlade föremål m.m. överlämnades till staden. Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum övergick samtidigt till enbart en stödjande verksamhet.

 

Fasta utställningar

Museets största avdelning är ägnad åt sjöfartens historia, sedd från Göteborgsk synpunkt, från 1600-talet och fram till nutiden. I denna utställning finns flera storskaliga modeller av örlogs- och handelsfartyg. Här finns också ett antal intressanta marinarkeologiska fynd från den berömda “Stora Sophia” ett danskt krigsfartyg som sjönk i en storm 1645 nära Brännö i Göteborgs skärgård och från Ostindiefararen “Götheborg”, som grundstötte 1745 vid Nya Elfsborg

Flera marinmålningar med motiv från tiden utförda av betydande marinmålare som Jacob Hägg och J. C. Andresen pryder väggarna.

Nära förbunden med sjöfarten är naturligtvis hamnens och varvens historia, som ägnats en särskild avdelning i museet. Här finns hamnens historia skildrad från 1840 och fram till våra dagar. Stora modeller av hamnanläggningar, en del i genomskärning, ger inblick i det dagliga arbetet. Bogserbåtarna saknas givetvis inte och här finns också en av de första truckarna bevarad.

En praktfull samling av galjonsfigurer, som suttit i fören på fartyg, varav många förlist utanför Skagen, finns att se på museet.

Fiske i Bohuslän

Fiskerinäringen har i hög grad satt sin prägel på både Göteborg och Bohuslän. Det Bohuslänska fisket skildras i en egen avdelning. Här får man en inblick i fiskets vilkor, från 1800-talets storsjö och hemmafiske till dagens industrifiske.

I utställningen visas bl a:

    • Fiskeredskap från 18- och 1900-talet.
    • Modeller som visar vad som händer under ytan medan fisket pågår.
    • En styrhytt från en1940-talstrålare som man kan gå in i.
    • Moderna redskap som ekolod och ASDIC.

Här får man en inblick i fiskets vilkor, från 1800-talets storsjö och hemmafiske till dagens industrifiske. Här kan man få uppleva livet ombord på en engelsk kutter eller på en modern trålare. Men det är inte bara fiskarnas hårda slit som illustreras, utan även kvinnornas inom konserveringsindustrin. Missa förresten inte den fantastiska torskfileringsmaskinen från 1932.

De vanligaste matfiskarna finns livs levande till beskådande i akvariets kallvattenavdelning.

Akvariet

Akvariet är uppdelat i två delar: enkallvattenavdelning och en tropisk avdelning, med terrarium.

 Kallvattenavdelningen

Här träffar man våra vanligaste mat och havfiskar som torsk, gråsej och rödspätta. Förutom fisk bor här både skaldjur och nässeldjur. Man kan blicka in i flera olika undervattensvärldar och se hur det ser ut under ytan i hamnen och insjön.

Tropiska avdelningen

Den tropiska avdelningen har ett flertal exotiska arter som pirayor, drakfiskar och muräna. Här kan man se hur livet gestaltar sig både i Tanganyikasjön och Amazonfloden och bekanta sig med korallrevets rika fisk och djurliv.

Drakfisk från Sjöfartsmuseets akvarium

Drakfisk från Sjöfartsmuseets akvarium

 Terrarierna

I terrarierna finns gröna leguaner, salamandrar, boa- och pytonormar samt sist, men inte minst, ett par alligatorer.