Sjöfartsmuseet i Göteborg

Sjöfartsmuseet historia

Sjöfartsmuseet grundades 1913 av Nautiska föreningen i Göteborg. Det framgångsrika insamlingsarbetet medförde att samlingarna växte mycket hastigt och inom några år nådde en storleksordning, som gjorde det praktisk omöjligt för Nautiska föreningen att sköta desamma.

År 1917 bildades Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum, till vilken samlingarna överlämnades. Från första stund blev byggandet av en särskild museibyggnad den nya föreningens viktigaste uppgift. Redan vid starten donerade skeppsredare Werner Lundqvist 100 000 kronor för detta ändamål och någon tid därefter ställde skeppsredare Dan Broström och hans familj 1 miljon kronor till förfogande. Göteborgs stad upplät mark och den 14 juli 1933 invigdes museibyggnaden officiellt av Hans Majestät Konung Gustaf V, vid vilket tillfälle byggnaden med alla tidigare insamlade föremål m.m. överlämnades till staden. Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum övergick samtidigt till enbart en stödjande verksamhet.

 

Fasta utställningar

Museets största avdelning är ägnad åt sjöfartens historia, sedd från Göteborgsk synpunkt, från 1600-talet och fram till nutiden. I denna utställning finns flera storskaliga modeller av örlogs- och handelsfartyg. Här finns också ett antal intressanta marinarkeologiska fynd från den berömda “Stora Sophia” ett danskt krigsfartyg som sjönk i en storm 1645 nära Brännö i Göteborgs skärgård och från Ostindiefararen “Götheborg”, som grundstötte 1745 vid Nya Elfsborg

Flera marinmålningar med motiv från tiden utförda av betydande marinmålare som Jacob Hägg och J. C. Andresen pryder väggarna.

Nära förbunden med sjöfarten är naturligtvis hamnens och varvens historia, som ägnats en särskild avdelning i museet. Här finns hamnens historia skildrad från 1840 och fram till våra dagar. Stora modeller av hamnanläggningar, en del i genomskärning, ger inblick i det dagliga arbetet. Bogserbåtarna saknas givetvis inte och här finns också en av de första truckarna bevarad.

En praktfull samling av galjonsfigurer, som suttit i fören på fartyg, varav många förlist utanför Skagen, finns att se på museet.

Fiske i Bohuslän

Fiskerinäringen har i hög grad satt sin prägel på både Göteborg och Bohuslän. Det Bohuslänska fisket skildras i en egen avdelning. Här får man en inblick i fiskets vilkor, från 1800-talets storsjö och hemmafiske till dagens industrifiske.

I utställningen visas bl a:

    • Fiskeredskap från 18- och 1900-talet.
    • Modeller som visar vad som händer under ytan medan fisket pågår.
    • En styrhytt från en1940-talstrålare som man kan gå in i.
    • Moderna redskap som ekolod och ASDIC.

Här får man en inblick i fiskets vilkor, från 1800-talets storsjö och hemmafiske till dagens industrifiske. Här kan man få uppleva livet ombord på en engelsk kutter eller på en modern trålare. Men det är inte bara fiskarnas hårda slit som illustreras, utan även kvinnornas inom konserveringsindustrin. Missa förresten inte den fantastiska torskfileringsmaskinen från 1932.

De vanligaste matfiskarna finns livs levande till beskådande i akvariets kallvattenavdelning.

Akvariet

Akvariet är uppdelat i två delar: enkallvattenavdelning och en tropisk avdelning, med terrarium.

 Kallvattenavdelningen

Här träffar man våra vanligaste mat och havfiskar som torsk, gråsej och rödspätta. Förutom fisk bor här både skaldjur och nässeldjur. Man kan blicka in i flera olika undervattensvärldar och se hur det ser ut under ytan i hamnen och insjön.

Tropiska avdelningen

Den tropiska avdelningen har ett flertal exotiska arter som pirayor, drakfiskar och muräna. Här kan man se hur livet gestaltar sig både i Tanganyikasjön och Amazonfloden och bekanta sig med korallrevets rika fisk och djurliv.

Drakfisk från Sjöfartsmuseets akvarium

Drakfisk från Sjöfartsmuseets akvarium

 Terrarierna

I terrarierna finns gröna leguaner, salamandrar, boa- och pytonormar samt sist, men inte minst, ett par alligatorer.